Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Zmluva o dielo Eurostav

 

suhlas – deti – GDPR

 

suhlas – dospelí – GDPR

 

Informačná povinnosť – škola

 

overenie FO a mlčanlivosť

 

Informačná povinnosť – obec

 

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria

 

Príloha č.3 – Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

výkaz výmer

Copyright © 2018 Obec Radvanovce